Stil Moment op Witte Donderdag (Via kerkdienstgemist.nl)

Datum: 09/april/2020
Tijd: 19:30 uur

1
Liturgie Stil Moment op donderdag 9 april 2020.
Muziek :Bram Jaspers
“ Alles wat over ons geschreven is “
van Hans van Nieuwkoop
Stilte vooraf
Inleiding
Na de voorbereidingstijd van 40 dagen begint vanavond op de avond
van Witte donderdag, het eigenlijke paasfeest. Morgen is het Goede
Vrijdag, die gevolgd wordt door Stille zaterdag om over te vloeien naar
de zondag van Pasen, het feest van de overwinning op de dood

Kaars aansteken
Bemoediging:
Met het oog op het kruis zijn wij hier bijeen
O GOD, WEES ONS GENADIG
Met het oog op het lijden zijn wij hier bijeen
O GOD, WEES ONS GENADIG
Met het oog op de wereld zijn wij hier bijeen
O GOD, WEES ONS GENADIG
Met het oog op onze schuld zijn wij hier bijeen
O GOD, WEES ONS GENADIG
MET HET OOG OP UW GENADE, SCHUILEN WE SAMEN ONDER HET KRUIS
EN VERTROUWEN OP U DIE HEMEL EN AARDE MAAKTE
OMDAT U BELOOFDE ONS NOOIT LOS TE LATEN, AMEN
2
Drempelgebed:
Hemelse Vader, wij vragen om leiding van de Geest,
Help ons in dit uur met christus te waken,
help ons te denken aan de beker van zijn lijden,
aan zijn droefheid en angst, aan zijn bittere dood.
Help ons in stil vertrouwen onze weg te gaan,
gehoorzaam aan uw stem, gesterkt door uw liefde.
Leid ons, God onze Vader, door alle duisternis
naar het geheim van Pasen, naar de Verrijzenis.
Zingen: opwekking 706:1-4
Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
Aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
Is op Hem die voor mij strijdt.
Zie hoe Jezus biddend strijdt
Met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond, roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
3
Zie wat jezus heeft gedaan,
In zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij,
Niemand heeft zo lief als Hij.
Als de Heer zijn leven geeft,
Vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
Als Jezus roept:`Het is volbracht!`
Waarlijk, Hij is Zoon van God
Die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij,
In zijn dood maakt Hij ons vrij.
Heel de schepping slaakt een zucht,
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan,
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht want Hij, mijn HERE leeft,
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.
Psalmgebed psalm 22
4
Heer, houd u niet ver van mij, Mijn sterkte, snel mij te hulp.
HEER ONTFERM U
U bent een God van daden.
Psalm 22:2-5 en 23-28
Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.
`Mijn God! `roep ik overdag, en u antwoordt niet,
`s nachts, en ik vind geen rust.
U bent de Heilige, die op Israèls lofzangen troont.
Op u hebben onze voorouders vertrouwd;
Zij hebben vertrouwd en u verloste hen,
Ik zal u naam bekend maken,
U loven in de kring van mijn volk.
Loof hem, allen die de HEER vrezen,
Breng hem eer, kinderen van Jacob,
Wees beducht voor hem, volk van Israel.
Hij veracht de zwakke niet,
Verafschuwt niet wie wordt vernederd,
Hij wendt zijn blik niet van hem af,
Maar hoort zijn hulpgeroep.
Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk,
Mijn geloften los ik in bij wie u vrezen.
De vernederden zullen eten en worden verzadigd.
Zij die hem zoeken, brengen lof aan de Heer.
Voor altijd mogen jullie leven!
5
Overal, tot aan de einde der aarde,
Zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden.
Voor u zullen zich buigen
Muziek Elisabeth en Harry Kottier
Avondmaal
Het Pesachmaal, is voorbereid,
maar niemand wil de minste zijn.
Dan knielt Hij bij – het water neer
en wast hun voeten schoon en rein.
Zo wordt de Mensenzoon een knecht,
zo maakt Hij waar wat is gezegd.
Gebroken brood, gebroken God,
als manna in een zandwoestijn.
Bloed van het lam, scharlaken rood,
verzegeld in een beker wijn.
Zo wordt de Mensenzoon een knecht,
zo maakt Hij waar wat is gezegd.
Maar op de tafel staat een Lam,
en kruiden met een zoete geur,
bevrijding uit de slavernij,
het voorbijgaan aan de deur.
Bedrogen door, een eigen vriend,
het kraaien van de haan doet pijn.
Verraden in de duisternis,
hoe kan een kus nog heilig zijn.
Zo wordt de Mensenzoon een knecht,
en maakt Hij waar wat is gezegd.
En op de tafel stond het Lam,
de kruiden met een zoete geur,
bevrijding uit de slavernij,
het voorbijgaan aan mijn deur.
Gemarteld door, de overheid,
6
het schreeuwen van het “Kruisig Hem”.
Brengt Hij mijn last – buiten de poort,
buiten de stad Jeruzalem.
Zo wordt de Mensenzoon een knecht,
want Hij maakt waar wat is gezegd.
En ik, ik zwijg en sta er bij
en kijk bedroefd naar Hem omhoog.
Vol schaamte over mijn verraad
de vele malen, dat ik Hem bedroog.
Want op het hout daar hangt het Lam,
bevrijding uit mijn slavernij.
Hij is mijn Redder en mijn God,
Hij wast mijn leven schoon en rein!
Het Pesachmaal, is voorbereid,
Hij wil de minste voor mij zijn.
Zo knielt Hij neer en geeft Zichzelf,
gebroken Brood, gedeelde Wijn.
Schriftlezing: Matteús 27:45-61
Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur
aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een
schreeuw en riep luid: `Eli, Eli, lema sabachtani? `Dat wil zeggen: `Mijn
God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?` toen de omstanders dat
hoorden, zeiden enkelen van hen: `Hij roept om Elia!` Meteen kwam er
uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in de zure
wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten
drinken. De anderen zeiden: `Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem
komt redden.` Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest.
Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot
onder in twèèn, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven
waren geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot
leven gewekt; na Jezus opstanding kwamen ze uit de graven, en gingen
de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een
7
groot aantal mensen. Toen de centurio en degenen die met hem Jezus
bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden
ze door hevige angst overvallen en zeiden: `Hij was wekelijk Gods Zoon.
Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te
zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich
Maria van Magdela, Maria de moeder van Jacobus en Josef en de
moeder van de zonen van Zebedeùs. Toen de avond gevallen was,
arriveerde er een rijke man die uit Arrimentea afkomstig was. Hij heette
Josef en was een leerling van Jezus geworden. Hij melde zich bij Pilatus
en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het
aan hem af te staan. Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver
linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten
uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en
vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter, ze waren
tegenover het graf gaan zitten..`
Stilte
Tekst ter overdenking:
Begraven.
Maak u mijn hart vrij van zonden. Ik wil Jezus zelf begraven.
Want Hij zal voortaan in mij Meer en meer Zijn rust hebben.
Wereld ga uit: LAAT JEZUS BINNEN
Muziek: Bram Jaspers
“ O Lamm Gottes, unschuldig“, “O Haupt voll Blut und Wunden“
Van Max Reger
Zingen: opwekking 392:1-4
Mijn Jezus ik hou van U, ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U die ik had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
`k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
8
Mijn Jezus ik hou van U, want wat hield U van mij.
Toen U aan het kruis hing, een wond in U zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;
`k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
Ik zal van U houden in leven en in dood.
En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:
`k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,
Dan buig ik mij vòòr U, in U heiligdom.
Gekroond met U heerlijkheid, zal `k zingen voor U:
`k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu
Maar nooit zoveel als nu.
Gebed
Here Jezus,
U bent gestorven,
In een graf gelegd
En opgestaan.
Dat belijden wij
In onze doop,
Dat bezingen wij
In ons lied,
Dat belijden wij
In ons doen:
Niet de dood
Heeft het laatste woord,
Maar U, de levende Heer.
9
Het is ons een zorg
Dat mensen het aan ons zien,
Wij willen leven voor U,
Wij willen er zijn voor de ander.
Help ons, trouwe Heer,
Door de kracht van uw opstanding,
De vrede van het lege kruis,
De vreugde van het open graf,
Een licht te zijn,
Een gezant van uw rijk,
Dat wonderlijke rijk van de liefde.
Stil gebed
We bidden samen : “Onze Vader”
Onze vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar èèn.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
In uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons sa-men goed te le-ven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons el-ke dag te e-ten tot de honger is gestild.
En ver-geef ons wat we fout doen, net als wij niet blij-ven staan
Bij de fou-ten van een an-der, maar weer sa-men ver-der gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juis-te ke-zen, dat we goed zijn voor el-kaar.
On-ze Va-der wij ge-lo-ven, dat U on-ze we-reld leidt.
Met uw licht helpt U ons ver-der. Hier en nu en straks. Altijd
A- – menZegenbede Elisabeth en Harry Kottier
Celtic Blessing -Trinity
May the road rise to meet you
May the wind be always at your back
May the sun shine bright upon your face
The rains fall soft upon your fields
10
Moge de weg zich openen om jou te ontmoeten
Moge je de wind altijd in je rug hebben
Moge de zon helder op jouw gezicht schijnen
De regen zacht op je velden vallen
And until we meet again
May God hold you in the palm of His hand
And until we meet again
May God hold you in the palm of His hand
En totdat wij elkaar weer ontmoeten
Moge God jou vasthouden in de palm van Zijn hand
En totdat wij elkaar weer ontmoeten
Moge God jou vasthouden in de palm van Zijn hand
Doven van de kaars
Collecte: u kunt geven via Givt of overmaken op diaconie herv
gemeente reknr NL13 RABO 0324815670
Ovv stil moment 9 april
Collecte: Open Doors
“GertJan Engberts gaat naar Zuid-Korea om een Muskathlon te lopen.
Een Muskathlon is een ultieme uitdaging
(hardlopen/mountainbiken/wandelen) op een extreme locatie waarbij
iedere deelnemer €10.000,- ophaalt in de strijd tegen onrecht. GertJan
gaat door middel van het hardlopen van een hele marathon (42 km)
inzetten voor de vervolgde christenen in Noord-Korea en daarmee voor
het werk van Open Doors. Deze collecte is mede bestemd voor GertJan
z’n sponsorloop.”
11

Terug naar het volledige overzicht
Komende kerkdiensten:

Zondag 31 mei 2020

1e Pinksterdag
10:00 Gezamenlijke Internetdienst Ds. G. de Goeijen, Ds. R.D. van Hornsveld en Ds. D. de Jong - Liturgie
14:30 Ds. P.L.Storm, Vroomshoop - Liturgie

Maandag 1 juni 2020

2e Pinksterdag
10:00 Boost, evangelisatiedienst - Liturgie