Stil moment vrijdag 29 maart

Datum: 29/03/2019

Liturgie Stil Moment op vrijdag 29 maart 2019

 

Stilte vooraf.

Laten we stil worden om in Gods aanwezigheid te zijn.

 

Uitleg vooraf.

De zondagen in de Veertigdagentijd dragen vanouds Latijnse namen.

Voor aanstaande zondag is dat de naam Laetare wat  “Verheug U” betekent. Het zijn woorden gekozen uit de Psalmen. Zo hoort Psalm 122 bij aanstaande zondag. “Verheug u Jeruzalem”.

Als thema is dit jaar gekozen: “Een nieuw begin”.

Vanavond de gelijkenis van de verloren zoon. De vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadige God.

 

Uitleg bij de bloemen.

Kaarsen aansteken.

 

Bemoediging.

 

God, in Uw licht staan wij onwennig.

Wie zijn wij, dat U ons roept.

Dat U ons vinden wilt.

Maak ons dienstbaar door Uw woord

mededeelzaam door Uw Geest

 

Zingen: Psalm 122: 1 en 3;

 

 

 

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

toen men mij zeide: “Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan!

Kom ga met ons en doe als wij!”

Jeruzalem dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saam-gevoegd en wel-gebouwd,

o, schone stede, die wij groeten.

 

 

 

Bid heil toe aan dit Vredesoord:

dat die u mint bevredigd zij,

dat vrede in uw wallen zij,

gezegend zij uw muur en poort!

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in

om u met vreugde te ontmoeten!

Om al mijn broeders binnen u,

om ’s Heren tempel wil ik u,

o stad van God, met vrede groeten.

 

 

 

Drempelgebed.

 

Goede God, God van de vrijheid,

we voelen vaak, dat we steeds bezig blijven met onszelf.

Bij alles wat we doen,

vragen we ons af, of het ook goed genoeg is.

Of het iets oplevert.

Als we bidden, denken we

aan de talloze dingen, die we nog moeten doen.

We willen, tijdens het bidden, zo graag simpelweg loslaten;

Eenvoudig alleen maar bij U zijn;

Uw aanwezigheid voelen.

 

Zingen: Liedboek 838: 1;

 

O grote God, die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,

het licht der wereld, klaar en rein.

Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.

 

Psalmgebed.

 

Ik zal bevrijden wie mij liefheeft.

Beschermen wie met mijn naam vertrouwd is;

roep je mij aan, Ik geef antwoord,

in de nood zal Ik bij je zijn.

Je bevrijden en met roem overladen.

Je overvloed geven van dagen.

Ik zal je redding zijn.

 

Klein Gloria (zingend)

 

Ere zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest

Als in de beginne, nu en immer

En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Psalmlezing  Psalm 121.

 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,

vanwaar komt mijn hulp?

Mijn hulp komt van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal je voet niet laten wankelen.

Hij zal niet sluimeren, je wachter.

Nee, hij sluimert niet.

Hij slaapt niet,

de wachter van Israël .

De Heer is je wachter.

de Heer is de schaduw

aan je rechterhand:

overdag kan de zon je niet steken,

bij nacht de maan je niet schaden

De Heer behoedt je voor alle kwaad,

Hij waakt over je leven

de Heer houdt de wacht

over je gaan en je komen

van nu tot in eeuwigheid.

 

 

Zingen: Liedboek der Kerken 177: 1 en 5

 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten.

In deze zee verzinken mijn gedachten.

O liefde die, om zondaars te bevrijden,

zo zwaar moest lijden.

 

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?

Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen,

nu ik in vijand Gods en tegenstander

in vriend verander.

 

Evangelielezing: Lucas 15: 11-32

 

Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.

De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’

 

 

 

 

Zingen:  Liedboek 908: 4 en 3; Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk

 

 

 

Ik ging verdwaald langs vele wegen

ik zocht U wel, maar vond U niet,

ik ging verblind het duister tegen

ik minde wat de wereld biedt

Nu hebt Gij zo mijn hart gewend

Dat ik U heb herkend

 

Ach, dat ik U zo laat herkende,

Gij die de schoonheid zelve zijt,

dat ik niet eer mij tot U wendde

mijn zielenrust, mijn zaligheid!

Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,

zo laat heb liefgehad

 

 

Stilte  

 

Muziek    Elizabeth en Harry Kottier

 

 

Broken Things

(Julie Miller)

 

You can have my heart, though it isn’t new.

It’s been used and broken, and only comes in blue.

It’s been down a long road, and it got dirty along the way.

If I give it to You, will You make it clean

and wash the shame away?

 

You can have my heart, if You don’t mind broken things.

You can have my life, if You don’t mind these tears.

Well, I heard that You make old things new,

so I give these pieces all to You.                         If You want it, You can have my heart.

 

So beyond repair, nothing I could do.

I tried to fix it myself,

but it was only worse when I got through.

Then You walk right into my darkness

and You speak words so sweet.

And You hold me like a child,

till my frozen tears fall at Your feet.

 

Gebrokenheid

U mag mijn hart hebben, hoewel het niet nieuw meer is.

Het is gebruikt, gebroken en terneergeslagen.

Het heeft een lange weg afgelegd en het is vies geworden onderweg.

Als ik het aan U geef, zult U het dan schoonmaken en de schaamte wegwassen?

 

U mag mijn hart hebben, als U gebrokenheid niet erg vindt.

U mag mijn leven hebben, als U deze tranen niet erg vindt.

Ik heb gehoord dat U oude dingen nieuw maakt,

dus ik geef deze stukjes allemaal aan U.

Als U het wilt, mag U mijn hart hebben.

 

Zo onherstelbaar, er is niets dat ik zou kunnen doen.

Ik heb geprobeerd om het zelf te repareren maar hoe verder ik kwam, hoe erger het werd.

Dan loopt U mijn duisternis binnen

en U spreekt woorden, zo liefdevol.

En U houdt mij vast als een kind,

totdat mijn bevroren tranen aan Uw voeten vallen.

You can have my heart, if You don’t mind broken things.

You can have my life, if You don’t mind these tears.

Well, I heard that You make old things new,

so I give these pieces all to you.

If You want it, You can have my heart

 

U mag mijn hart hebben, als U gebrokenheid niet erg vindt.

U mag mijn leven hebben, als U deze tranen niet erg vindt.

Ik heb gehoord dat U oude dingen nieuw maakt,

dus ik geef deze stukjes allemaal aan U.

Als U het wilt, mag U mijn hart hebben.

 

 

Gebed.

 

Jezus, onze hoop,

Door uw evangelie zien wij in

Dat God, zelfs in tijden van duisternis

Wil dat wij gelukkig zijn.

De vrede van ons hart

Kan het leven mooi maken

Van hen die ons omringen.

 

Zingend bidden: HEER ONTFERM U (3 keer);

 

Goede God die van ons houdt,

hoe armzalig ons gebed ook is,

wij zoeken u vol vertrouwen.

Uw liefde baant zich een weg

door onze aarzelingen

en zelfs door onze twijfel.

 

Zingend bidden: HEER ONTFERM U (3 keer)

 

Jezus, Messias

door Uw evangelie begrijpen wij

dat barmhartigheid

gaat voor alles.

Geef ons daarom een hart

vervuld van goedheid.

 

Zingend bidden: HEER ONTFERM U (3 keer)

 

Jezus vol erbarmen,

ook toen u gebukt ging

onder grote beproevingen

bedreigde U niemand,

maar vergaf U.

Ook wij zouden willen leren te vergeven

door eenvoudig van hart te blijven.

 

Zingend bidden: HEER ONTFERM U (3 keer)

 

 

Stil persoonlijk gebed.

 

Wij bidden samen “Onze Vader”

 

Gezongen zegenbede door Elizabeth en Harry Kottier

Ierse Zegenbede

 

 

De Heer is voor je,

om je de goede weg te wijzen.

De Heer is naast je,

om samen met Hem mee te reizen.

De Here sluit je in Zijn armen voor altijd,

beschermt je in dit leven van de aardse tijd.

 

De Heer is achter je

en bewaart je voor het kwade.

De Heer is onder je

vangt je op als moeheid nadert.                   De Heer is in je en hij troost je in verdriet

Hij is jouw Heer die met je meevoelt, alles ziet.

 

 

 

 

De Heer is om je heen

En verdedigt zo jouw leven.

De Heer is boven je

om jou zijn zegen mee te geven.

Zo zegent jou de Here die ons leven draagt

Zo zegent jou de God van Israel vandaag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doven van de kaarsen.

 

Collectebestemming: Gevangenenzorg Nederland.

 

De volgende Stille Momenten vinden plaats in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Marleseweg op 5, 12 april en op Witte donderdag 18 april   Aanvang: 19.30 uur.

Terug naar het volledige overzicht
Komende kerkdiensten:

Zondag 31 maart 2019

Fonteinkids
10:00 Ds. T.Wendt, Ommen
14:30 Ds. L.J. Blijdorp, Hardenberg, Baalder

Zondag 7 april 2019

Combo en kinderkoor HaKiKo
10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. J. Hagg, Zwolle-Zuid