Stil moment donderdag 18 april

Datum: 18/04/2019
Tijd: 19.30 uur

Liturgie Stil Moment donderdag 18 april 2019

Stilte vooraf

Uitleg vooraf

Na de voorbereidingstijd begint op de avond van Witte Donderdag het eigenlijke Paasfeest. Morgen is het Goede Vrijdag, die gevolgd wordt door Stille Zaterdag om over te vloeien naar de zondag van Pasen, het feest van overwinning op de dood!
Op dit laatste Stil Moment lezen wij uit psalm 22. Deze Psalm verwoord namelijk als geen andere het lijden van Jezus de Messias en wordt daarom ook vanouds de lijdenspsalm genoemd. Het is een profetische Psalm over het lijden en sterven van de Messias.
Als thema voor de Stille Momenten is dit jaar gekozen voor een Nieuw begin. Wij mogen toeleven naar en leven vanuit het feest van een nieuw begin. Pasen. Jezus liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat wij zijn liefde mogen delen met anderen. Zelfs toen Jezus aan het kruis hing sprak hij nog woorden van liefde tegen de man voor wie een nieuw begin op dat moment mocht beginnen.

Uitleg bij de bloemen
Duisternis rond het kruis, midden in verscheurdheid gloort licht: Een nieuw begin!

Kaarsen aansteken

Bemoediging : Zingen samen met Marjon (van Sela)
Onze hulp en onze verwachting
is van God onze Heer
Hij die alle maakte
laat niet los wat hij begon
Genade en vrede
van God de vader
door Jezus zijn zoon
Immanuel
Hij woont met zijn geest in ons
Halleluja halleluja Amen
Halleluja halleluja Amen

Drempelgebed
God, die een God van liefde is. Vanuit ons dagelijks bestaan komen wij hier,
zoeken een plek van rust en stilte, een plek van bezinning, een woord misschien,
een lied of een gebaar van Uw liefde.
OPEN ONZE HARTEN
We leggen voor u neer heel de chaos en indrukken van deze dag,
onze gevoelens van onmacht, onvrede en onrust,
vragen over ons eigen leven,
vragen over het waarom van het lijden van mensen, steeds opnieuw.
HEER KOM MET UW HELENDE LIEFDE.
Wij dragen aan u op het licht dat er was en dat vleugje koninkrijk zomaar om ons heen:
een vrolijke lach, een moedige daad, een liefdevol gebaar ons overkomen
OM HOOPVOL VERDER TE GAAN
HEER OMRING ONS MET UW LIEFDE AMEN

Psalmgebed Psalm 141 :1,2
Heer, u roep ik aan, kom mij te hulp, luister naar mij nu ik tot u roep.
Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk,
mijn geheven handen als een avondoffer.
AMEN

Zingen Psalm 141:1, 2, 6.
U, HEER, roep ik, U geldt mijn smeken,
snel mij te hulp en hoor mij aan,
U roep ik, wil mij gadeslaan,
laat mij uw bijstand niet ontbreken.

Laat, HEER, mijn gebed en mijn handen
geheven zijn, tot U gericht
als reukwerk voor uw aangezicht,
als offers die des avonds branden.

Onder ’t lijden zal ik nog bidden.
Gestrenge rechters, hard als steen,
Gij oordeelt hen. Ik spreek alleen
lieflijke woorden in hun midden.

Psalmlezing: Enkele verzen uit Psalm 22

2 Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
3 ‘Mijn God!’ roep ik
overdag, en u antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.

7 Maar ik ben een worm en geen mens,
door iedereen versmaad, bij het volk veracht.
8 Allen die mij zien, bespotten mij,
ze schudden meewarig het hoofd:
9 ‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen,
laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’

12 Blijf dan niet ver van mij,
want de nood is nabij
en er is niemand die helpt.

23 Ik zal uw naam bekendmaken,
u loven in de kring van mijn volk.
24 Loof hem, allen die de HEER vrezen,
breng hem eer, kinderen van Jakob,
wees beducht voor hem, volk van Israël.
25 Hij veracht de zwakke niet,
verafschuwt niet wie wordt vernederd,
hij wendt zijn blik niet van hem af,
maar hoort zijn hulpgeroep.

31 Een nieuw geslacht zal hem dienen
en aan de kinderen vertellen van de Heer;
32 aan het volk dat nog geboren moet worden
zal het van zijn gerechtigheid verhalen:
hij is een God van daden.

Zingen Gezang 451:2 (oude Liedboek)

Alzo lief had God de wereld,
dat Hij zijn geliefde Zoon
voor de afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons gena,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd’, o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

Schriftlezing Lucas 23:33-46
33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. 34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. 35 En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God. 36 En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn. 37 En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf. 38 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING VAN DE JODEN. 39 En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. 40 Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? 41 En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. 44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. 45 En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 46 En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

Stilte

Tekst ter overdenking:
De aarde zal spoedig een bloeiende tuin zijn van vrede en recht.
De Heer heeft het heden gezegd!

Muziek: Marjon en Herman Hamberg
Gethsemane Tekst & muziek: Melanie & Roger Hoffman

Jesus climbed the hill, to the garden still, Jezus klom de heuvel op naar de tuin
His steps were heavy and slow. Zijn voeten voelden zwaar
Love and a prayer, took Him there, liefde en gebed trokken hem
to the place only He could go. Naar de plek die Hij kon gaan
Gethsemanene, Jesus loves me! Getsemane, Jezus houdt van mij
so He went willingly, to Gethsemane. Daarom ging Hij voor mij naar Getsemane.

He felt all that was sad, wicked or bad, Hij voelde alle verdriet, kwaad,
all the pain we would ever know. Alle onze pijn die ons raakt.
While His friends were asleep. Terwijl z’n vrienden lagen te slapen
He fought to keep His promis made long ago. Vocht Hij om aan z’n belofte te houden
Gethsemane, Jesus loves me! Getsemane, Jezus houdt van mij
so He went willingly, to Gethsemane. Hij ging voor mij naar Getsemane.

The hardest thing that ever was done, Het moeilijkst wat ooit was gedaan
the greatest pain that ever was known, De grootste pijn die ooit werd gevoeld
the biggest battle that ever was won. De heftigste strijd die ooit werd gewonnen
This was done by Jesus! Dat werd gedaan door Jezus!
The fight was won by Jesus! De strijd werd gewonnen door Jezus!

Gethsemane, Jesus loves me! Getsemane, Jezus houdt van mij!
so He gave His gift to me, in Gethsemane. Daarom gaf hij mij zijn genade, in Getsemane.
Gethsemane, Jesus loves me! Getsemane, Jezus houdt van mij!
so He gave His gift to me, from Gethsemane. Daar gaf Hij zijn genade, voor mij

Zingen: Opwekking 428 samen met Marjon

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.
Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid)
dat ik genade vond.)2x

Gebed:

God, vergeet de wereld niet, keer u niet van ons af,
ook als u ons niet langer aan uw zijde vindt;
wanneer wij leven alsof er geen God is,
dag in dag uit, alsof er geen koninkrijk meer komt.
Zingen: HEER ONTFERM U 3x
Maar Gij, ons verleden vouwt Gij in uw vrede,
en al ons mislukken, onze schuld weegt niet op tegen het gewicht waarmee Gij aan onze toekomst vast houdt. Zingen: HEER ONTFERM U 3x
Laat de regenboog van uw trouw zichtbaar zijn tegen de wolken,
die onze dagen grijs en duister maken.
En laat ons leven, het werk van onze handen uw verbond met al wat leeft gedenken en eerbiedigen.
Zingen: HEER ONTFERM U 3x
Wij bidden dat ook wij niet elkaar in vergetelheid laten vallen, elkaars leven verwaarlozen.
Bewaar gij onze namen en houd die vast met al de namen van uw kinderen.
Zingen: HEER ONTFERM U 3x

Stil gebed

We bidden samen : “Onze Vader”

Zegen. Zingen Gezang 835 (Nieuwe liedboek)

1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2 Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

3 Krimt ons angstig hart
onder eigen smart
moet het met de ander lijden,
Jezus geeft ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4 In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Doven van de kaarsen

Anneke Huttenga vertelt iets over gevangenzorg Nederland.
Het collectedoel van de Stille Momenten van dit jaar.

Afsluiting

Paasjubel
Op DV zondagmorgen 21 april om 8 uur organiseert de werkgroep Stille Momenten een Paasjubel.
Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan!
Op deze paasmorgen verzamelen we om 8 uur op begraafplaats Dennenhof in Den Ham. Hier is een korte liturgie met gebed, bijbellezing en het zingen van enkele paasliederen. De zang wordt begeleid door enkele leden van muziekvereniging Juliana.
Iedereen ontvangt een narcis (paastrompet) en kan deze na het liturgische deel neerleggen op het graf van een dierbare.

 

Collecte bij de uitgang

Terug naar het volledige overzicht
Komende kerkdiensten:

Zondag 20 oktober 2019

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.G.Bruijn, Gees

Zondag 27 oktober 2019

10:00 Ds. F.G. Aan het Rot, Enschede-Oost
14:30 Ds. J.Th. Jonkman, Hardenberg